Bouw innovatieve installatie voor verwijdering medicijnresten op AWZI Leiden Noord

2 oktober 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met de kredietverlening voor de bouw van een PACAS installatie voor AWZI Leiden Noord. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep aan de slag. Rijnland realiseert als eerste waterschap in Nederland een installatie waarin al het afvalwater wordt behandeld. Samen met de partners doen we kennis en ervaring op met deze techniek; lerend implementeren.

Medicijnresten in oppervlaktewater is een groeiend probleem. Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door onder andere het realiseren van een aanvullende zuiveringstap op de bestaande AWZI. Deze zuiveringstap verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Met de goedkeuring van het algemeen bestuur van Rijnland wordt de eerste PACAS installatie op AWZI Leiden Noord een feit.

Uitgekiende vorm van procestechnologie

Projectleider van ADS Groep, Gerrit Koppelman, is trots: “ADS Groep treedt op als integrator voor het hele project, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het gebouw met de kool aanmaak- en doseerinstallatie. Dit project is op basis van de gezamenlijke kwaliteit aan ADS Groep en onze kennis – en technologiepartner Nijhuis Industries gegund. Het is niet voor het eerst dat ADS Groep door waterschappen wordt betrokken bij een landelijke innovatieve ontwikkeling op het gebied van zuiveringstechniek. Wij zijn er dan ook trots op dat wij, samen met onze partner Nijhuis Industries, mogen bijdragen aan deze uitgekiende vorm van procestechnologie.”

Maatschappelijke opgave

De komst van een vergaande zuiveringstap op de AWZI Leiden Noord ziet gemeente Leiden als een welkome ontwikkeling. Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Rijnland verbetert met deze zuiveringstap de kwaliteit van het water in Leiden. Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Met de komst van PACAS krijgt de waterkwaliteit een goede impuls.”

De bijdrage van Rijnland gaat verder dan de zorg voor goed waterbeheer. We verbinden onze kerntaken met de nieuwe taken van een maatschappelijk verantwoorde overheid. Thea Fierens, hoogheemraad van Rijnland: “Rijnland ziet dit als een belangrijke maatschappelijke opgave. Vanuit Europees verband is men tevreden dat Nederland, in navolging van Duitsland en Zwitserland in het stroomgebied van de Rijn, stappen gaat ondernemen om medicijnresten te verwijderen.”

Inzet van waterschappen en geneesmiddelenketen

Naast de inzet van andere waterschappen moeten ook de partners in de geneesmiddelenketen voorkomen dat medicijnresten in het water terecht komen. Rijnland gaat hiervoor actief in gesprek met ziekenhuizen, zorginstellingen, apothekers en huisartsen.

Het PACAS project sluit aan bij de toenemende Europese politieke aandacht voor microverontreinigingen. Zo is de Europese Unie bezig met het opstellen van een strategische ketenaanpak medicijnresten en is er de Europese Green Deal voor een klimaatneutraal Europa in 2050 waarin een actieplan is opgenomen met onder andere aandacht voor medicijnresten.

Wat is PACAS?

PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge. Dat betekent dat we actief kool doseren in de beluchtingstank. Het poederkool bestaat uit een zeer poreus materiaal waar allerlei chemische stoffen zich aan binden. Het poederkool vermengt zich met het zuiveringsslib en wordt zo samen met het slib afgevoerd om te worden verbrand bij afvalenergiecentrale HVC in Dordrecht.

Actueel Nieuws