Privacybeleid

ADS Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

www.adsgroep.nl
Nieuwenkampsmaten 8
7472 DE Goor
0547-286386

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ADS Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adsgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

ADS Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of (commerciële) uitnodigingen;
 • het op uw verzoek aanbieden van producten en/of diensten;
 • het uitvoeren van overeenkomsten en het leveren van diensten en producten;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • het afhandelen van betalingen;
 • het afhandelen van klachten en/of gebreken;
 • het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale verplichtingen, de Wet ketenaansprakelijkheid, Wet arbeid vreemdelingen, etc.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ADS Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ADS Groep) tussen zit.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

ADS Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij indien van toepassing de wettelijke minimale bewaartermijn voor bepaalde gegevens. Daarnaast hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens particulieren m.b.t garantieafhandeling > verwijdering binnen 4 weken na garantieafhandeling, tenzij voor garantiebepaling bewaren langer noodzakelijk is.
 • Gegevens betrokkenen bij incidenten op bouwplaats > verwijdering binnen 4 weken na volledige afhandeling van incident.
 • Gegevens sollicitanten > verwijdering binnen 4 weken na einde sollicitatieprocedure

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

ADS Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ADS Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

ADS Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADS Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adsgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ADS Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ADS Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0547-286386 of via info@adsgroep.nl. U kunt vragen naar de interne Functionaris Gegevensbescherming (FG).