Renovatie en Kwaliteitsverbetering RWZI Oijen

RWZI Oijen is een rioolwaterzuiveringsinstallatie bestemd voor het zuiveren van stedelijk afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven in Oijen en omstreken. Het afvalwater komt de rwzi Oijen binnen in de ontvangkelder via drie persleidingen en via het stamriool onder vrij verval. In tegenstelling tot de huidige zuivering, wordt de nieuwe fysische voorzuivering ontworpen met twee identieke parallelle straten. Naast de renovatie, vindt er tegelijkertijd ook een kwaliteitsverbetering plaats. De grootste veranderingen die gerealiseerd worden:

  • Volledig nieuw influentwerk;
  • Volledige vervanging kabels;
  • Aanpassing en vervanging terreinleidingwerk;
  • Nieuw besturingssysteem;
  • Aanpassingen aan de nabezinktanks;
  • Renovatie van alle werktuigbouwkundige onderdelen;
  • Grootschalige aanpassing luchtbehandeling;
  • Renovatie bedrijfsgebouw.

Binnen het waterschap bestaat de wens om de bedrijfsvoering van RWZI Oijen zo veel mogelijk (liefst volledig) automatisch plaats te laten vinden, op basis waarvan het ontwerp van o.a. de procesautomatisering heeft plaatsgevonden. Omdat de volledige elektrotechnische en procesautomatisering installaties worden vernieuwd, wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Renovatie bedrijfsgebouw
Het bestaande bedrijfsgebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het gebouw wordt gerenoveerd met als doelstelling: Een bescheiden, maar doelmatige uitstraling met aandacht voor circulariteit, duurzaamheid en comfort.

Duurzaamheid
Als uitgangspunt geldt binnen dit project de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Om in dit kader duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van het project, wordt de Aanpak Duurzaam GWW toegepast. Hierbij ligt de nadruk met name op de volgende thema’s: energie, circulariteit en materialen, water en klimaatadaptatie en welzijn (gezondheid en veiligheid).

In vogelvlucht brengen het we het project alvast in beeld. Opvallende ‘pijlers’ zijn hierbij de twee zonneweides; met in totaal meer dan 8000 panelen van 455 Wp, ruim 3.6 MWp. Dit levert meer dan 3200 MWh/jaar op, waarvan we ruim 60% op de rwzi kunnen gebruiken. Kijk je alvast mee: https://youtu.be/KhacwOe1pHY.?

Uitvoeringsperiode:
Augustus 2022 – november 2025

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?