Living Lab Strategisch Hart

Het perspectief van de toekomst voor Vitens zijn strategische harten: modulair gebouwde, plaats onafhankelijke locaties waar naar verwachting grootschalig oppervlaktewater (en/of grondwater) (25 tot 50Mm3/jaar) kan worden gewonnen met een zo klein mogelijke impact en bij voorkeur positieve impact op de omgeving. Het Living Lab Strategisch Hart is één van de trajecten van Vitens om de inzetbaarheid van andere bronnen, zoals oppervlaktewater in dergelijke strategische harten te verkennen voor de productie van drinkwater, en deze kennis toepasbaar te maken voor de ontwikkeling van winningen in de strategische harten en voor gereserveerde winningen in de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV1).

Met de volgende doelen:

  1. Ontwikkeling drinkwaterconcept van de toekomst binnen 5 jaar.
  2. Proeflocatie met productiecapaciteit van 5 tot 10 miljoen m3/jaar uit oppervlaktewater en/of oevergrondwater (of andere bronnen) bij voorkeur in aangewezen ASV-gebied Overijssel.
  3. Toepassen innovatief win- en bergingsconcept met beperkte impact op ruimtebeslag en omgeving.
  4. Installatie modulair, opschaalbaar en duurzaam.
  5. Blauwdruk voor opschaling naar gestandaardiseerde installaties van 50 mio m3 drinkwater in toekomst (combi grond-, oppervlakte- en oevergrondwater).
  6. Samenwerking en co-creatie in gouden driehoek (Vitens –markt –overheden).
  7. Versnellen omgevingsproces en parallel werken met betrokkenheid omgevingspartners (snellere doorloop).

Ambities krijgen vorm
Vitens wil met het Living Lab Strategisch Hart invulling geven aan de Langetermijnvisie op de Vitens Infrastructuur 2020-2050 (LTV)2, de daarin benoemde streefstructuur en haar duurzaamheidsambities in Elke druppel duurzaam3. Nu bedraagt de doorlooptijd circa 15 tot 20 jaar; de ambitie is om deze termijn te halveren. Om dit te realiseren heeft Vitens de opgave Living Lab Strategisch Hart gedefinieerd: een innovatief traject met een versnellingsopgave om het drinkwaterconcept van de toekomst te ontwikkelen, te realiseren en de werking en impact ervan aan te tonen.

Vitens heeft de ambitie om binnen een periode van circa vijf jaar (medio 2028) een eerste proef- en ontwikkellocatie van een Strategisch Hart op een modulaire basis te ontwikkelen, met inbegrip van het ruimtelijk en landschappelijk ingepaste waterlandschap en bijbehorende transport-infrastructuur, waarmee invulling wordt gegeven aan de LTV, de streefstructuur en elke druppel duurzaam. Dit kent een samenhang met en integratie van de (proces)technologische kant, de omgevingskant en de (ondergrondse) infrastructuur. De drinkwatercapaciteit van deze proef- en ontwikkellocatie is gelimiteerd en gaat uit van een (opschaalbare) productiecapaciteit tussen 5 en 10 miljoen m3 per jaar, om daarmee een representatieve schaal te kunnen beproeven. Deze opgave betreft het Living Lab Strategisch Hart. Het Living Lab Strategisch Hart geeft invulling aan de urgentie voor het produceren van drinkwater vanuit andere bronnen en is bedoeld om sneller en meer flexibel winningen te kunnen ontwikkelen en in te kunnen spelen op (huidige en toekomstige) veranderingen. Daarvoor is het van belang om ook oppervlaktewater als bron te gebruiken. Uitgaande van succes, verwacht Vitens op termijn daarmee kwetsbare grondwaterwinningen te kunnen reduceren.

Bij een succesvolle ontwikkeling van het Living Lab Strategisch Hart zal deze eerste proef- en ontwikkellocatie (voor zowel het technische als het bestuurlijke proces) als blauwdruk dienen voor de daarna te realiseren grootschalige Strategische Harten met een productieomvang van circa 25 tot 50 miljoen m3/jaar. Uiteraard is dit sterk afhankelijk of het beoogd resultaat van deze opgave wordt gehaald, de installatie betrouwbaar functioneert en er kwalitatief goed drinkwater mee kan worden gemaakt tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Bij bewezen werking van het drinkwaterconcept met de proeflocatie volgt daaruit de blauwdruk voor de permanente toekomstige locaties voor locatie onafhankelijke productielocaties met meervoudig brongebruik en is dit project succesvol.

Meer informatie tref je hier: Living lab strategische harten | Vitens

Uitvoeringsperiode:
Juni 2023 – september 2027

Contractvorm:
Bouwteam

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?